Od czego trzeba rozpocząć postępowanie aprobacyjne?

W celu otrzymania aprobaty wnioskodawca musi złożyć wniosek o jej udzielenie w odpowiedniej instytucji aprobującej. Informacje, czy materiał budowlany podlega badaniu przez określoną instytucję są zawarte we własnych wydawnictwach jednostek w rejestrach asortymentowych produktów objętych pracą jednostki.

Wniosek o udzielenie aprobaty technicznej musi zawierać:

nazwę oraz adres wnioskodawcy i miejsce fabrykacji materiału budowlanego; nazwę technologiczną oraz nazwę handlową, oznakowanie materiału budowlanego oraz jego formy asortymentowe, opis technologiczny materiału budowlanego i wykorzystanych produktów oraz elementów, ustalenie przeznaczenia oraz obszaru wykorzystań materiałów budowlanych, informacje dotyczące właściwości użytkowych oraz własności mechanicznych materiału budowlanego i jego wpływu na środowisko, informacje na temat systemu zakładowej kontroli produkcji i ustalenie wymogów technicznych wykorzystania materiału budowlanego.

Do wniosku kierowanego do odpowiedniej jednostki aprobującej wnioskodawca winien załączyć:

pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca nie występuje w postępowaniu aprobacyjnym samodzielnie, projekty technologiczne, przedstawiające opis materiału bu­dowlanego, certyfikaty potwierdzające informacje dotyczące właściwości użytkowych oraz własności mechanicznych materiału budowlanego, protokoły z wykonanych badań materiału budowlanego, atesty, dokumenty oraz opinie dotyczące materiału bu­dowlanego, wydane na bazie specjalnych przepisów oraz dowód opłaty za przeprowadzenie weryfikacji wniosku.

W jakim czasie następuje rozpoznanie wniosku?

W przeciągu miesiąca od rejestracji wniosku jednostka aprobująca rozpoznaje wniosek, sprawdza jego kompletność oraz ocenia jego słuszność. Po tym czasie także zawiadamia wnioskodawcę o konieczności przeprowadzenia postępowania aprobacyjnego lub pisemnie argumentuje odmowę. Postępowanie rozpoczyna się w określonym przez obie strony czasie. W przeciągu dwóch miesięcy od tego czasu jednostka, co do zasady, informuje na piśmie, jakie kolejne badania laboratoryjne mają być zrobione oraz dlaczego, a również o obszarze oraz przedmiocie kolejnych uzasadnień rachunkowych i wykazie kolejnych informacji, sprawozdań, aktów, certyfikatów, opinii.

Ile wynoszą koszty osiągnięcia aprobaty technicznej?

W wypadku aprobat należy odróżnić dwa typy opłat. Pierwsza to opłata za zbadanie wniosku, jaka wynosi równowartość w złotych 500 euro. Natomiast opłata za czynności wykonywane w ramach procedury akrobacyjnej (udzielanie, zmiana, wydłużanie okresu ważności) jest ustalana odrębnie w każdym wypadku. Ustalana jest bowiem na bazie udokumentowanej liczby godzin pracy oraz stawki godzinowej opisanej w taryfikatorze.

Więcej przeczytasz na http://www.coch.pl/dzialalnosc/oferta/

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*